سوال جدید آرتینا

مامانی وقتی من بزرگ شدم از خودم بچه درآوردم،باشه، تو میشی کیه بچه ی من؟!!!

میگو خریده بودیم و من و بابایی داشتیم بسته بندی می کردیم. به آرتینا گفتم بیا میگوها را ببین، سیبیل هاشونو ببین. آرتینا با دقت نگاه کرد و گفت: مگه همه این میگوها آقا هستن که همشون سیبیل دارند؟!!!

/ 19 نظر / 7 بازدید