پرونده

آرتینا: مامانی میشه پرونده تو بگیری بیای خونه دیگه سر کار نری؟ دیگه خودت منو بری مهد.
من:تعجب پرونده بگیریم.( تا حالا کلمه پرونده رو ازش نشنیده بودم).
آرتینا: آره دیگه. بگیرش که دیگه سر کار نریاز خود راضی
من: کلمه پرونده را از کجا شنیدی؟سوال
آرتینا: شایان سر کلاس خیلی شیطونی میکرد. خانم مربی را خیلی اذیت میکرد. خانم مربی هم گفت یه بچه ای خیلی شیطونی میکرده، پرونده شو دادن بهش و بیرونش کردن.نیشخند

/ 37 نظر / 4 بازدید